Základní informace o soutěži

Předmětem soutěže je návrh veřejné stavby - školního objektu nebo objektů a jejich jejich bezprostředního okolí v centru města Rokycan.

Bude zde umístěna nová tělocvična, školní jídelna s kuchyní a další doplňkové prostory školního areálu.

Potřeba nové stavby nebo souboru staveb vznikla omezenými prostorovými kapacitami sousedních základních škol, ve kterých chybí tělocvična a prostory školní jídelny s kuchyní jsou nevyhovující.

Areál bude sloužit primárně pro provoz obou nedalekých základních škol – ZŠ TGM a ZŠ ulice Míru 64, nicméně mimo hodiny školního rozvrhu bude přístupný také široké veřejnosti, mládeži, sportovcům, spolkům, zájmovým kroužkům apod.

Vznikne veřejná stavba - městské komunitní centrum pro obyvatele města všech věkových kategorií. Kultivace souvisejícího veřejného prostoru v historickém jádru města je nedílnou součástí předmětu návrhu.

Řešené území se nachází v historickém jádru města, v rámci původní gotické urbanistické struktury, která je vyhlášena městskou památkovou zónou.

Hranice řešeného území je specifikována v přiložené grafické příloze. Jedná se o pozemky parc. č. 36, 4116, 6/2, 3020, 4021, částečně 2764/9, 28, 48, 4/1, 83/2, 2764/31, 2764/32.

Území leží přímo v centru města, kde jsou v těsném sousedství tři školské budovy – Základní škola T.G. Masaryka (dále ZŠ TGM), Základní škola ulice Míru 64 (dále ZŠ UMU) a Mateřská škola U Saské brány. Jedná se o klidnou lokalitu, která nabízí ideální příležitost k vytvoření zklidněného školního "kampusu" s novostavbou veřejné školské stavby. Funkční náplň nebude omezená pouze na školní program, ale naopak nabídne možnost využití pro širokou veřejnost.

Historická budova Sokolovny, která sloužila ke cvičení a sportu veřejnosti, je v havarijním stavu a město plánuje její přestavbu na kulturní stánek bez sportovní funkce.

Plocha určená pro výstavbu nového objektu je součástí areálu ZŠ TGM a přímo na něj navazuje. Zahrada ZŠ TGM je v současné době využívána jako zahrada s venkovním pískovým hřištěm. Rozvojová plocha podél ulice U saské brány je štěrkem zpevněný pozemek sloužící k parkování osobních vozidel. Oplocený dvůr ZŠ UMU slouží jako nástupní a rekreační prostor přilehlé školy.

Navržené řešení musí respektovat stávající urbanistické souvislosti, především vztah ke stávající stavební struktuře historického jádra města. Doporučeno navrhovat s ohledem na požadavky orgánů ochrany památkové péče. Navržená stavba by neměla zásadně omezit okolní objekty bytových a rodinných domů, včetně možnosti využití jejich zahrad.

Fotogalerie: